Něco o nás

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let. Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd. Obvyklý denní program je zpracován v režimu dne, který je flexibilní, uvedené časy jsou orientační a mohou být učitelkami upravovány podle aktuálních potřeb a okolností. Znakem režimu školy je rovnováha ve vzájemném působení volnosti a disciplíny. Děti mají možnost setkávat se v obou třídách, děti se podílejí na přípravě stolování (rozdávají tácky, hrnečky s nápoji, pomáhají mladším dětem, určují si množství jídla), samostatně používají hygienická zařízení, uklízejí pracovní a herní koutky. Spontánní pohyb je podporován při všech činnostech během celého týdne. Činnosti pro rozvoj schopností se navzájem prolínají, využíváme plynulé přechody a snažíme se rovnoměrně rozvrhnout všechny oblasti poznávání. Podle možností přenášíme v letních měsících aktivity do přírodního prostředí. Ekologická výchova má dlouholetou tradici, kterou stále rozvíjíme a doplňujeme tříděním odpadu. Vzdělávání má charakter hry a zábavy, probouzí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Po obědě jsou děti rozděleny do dvou skupin podle toho, zda mají potřebu spánku či nikoli. Podle potřeby si mohou rodiče dítě vyzvednout po obědě. Rodiče jsou vždy včas informováni na vývěsní tabuli o všech změnách a akcích, které mají vliv na změnu režimu v mateřské škole.

Plně využíváme připomínky rodičů k výchově a vzdělávání, spolupracujeme při řešení individuálních problémů, formou dohody se snažíme nalézt jejich řešení. Snažíme se jednat nenásilně, přirozeně, ale důsledně. Vytváříme rodinné prostředí plné klidu a pohody. Děti jsou úměrně zatěžovány, nespěcháme na ně. Všechny děti jsou rovnocenné, žádné není znevýhodňováno, nepřipouštíme zesměšňování, podceňování, jakékoliv projevy šikany. Ve škole je volnost a osobní svoboda vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v mateřské škole určitý řád a bezpečnost. Učitelky vedou děti tak, aby v nich podporovaly aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování. Je vyloučena manipulace s dítětem, zbytečné organizování dětí, podporování nezdravé soutěživosti. Vyhýbáme se negativním slovním komentářům a podporujeme děti v samostatných pokusech a dostatečně je pozitivně hodnotíme. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, zdvořilost, podpora a pomoc. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Děti se učí žít v kolektivu dětí věkově, národnostně či intelektově rozdílných.

K pobytu venku využíváme zahradu a přírodní prostředí v okolí školy a města. Snažíme se děti otužovat vzduchem, pobytem v sauně, denně se větrají vnitřní prostory. Jídelníčky sestavuje vedoucí školní kuchyně z MŠ Dášenka, odkud dovážíme každý den obědy, svačiny dle daného jídelníčku zhotovuje naše kuchařka. Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava s dostatkem ovoce a zeleniny. Po dohodě s rodiči mají některé děti výjimky ze stravy z důvodu alergie na potraviny nebo při jiných zdravotních potížích. Pitný režim je zajištěn po celý den, v letním období i na vycházkách. V naší škole nemusí všechny děti po obědě odpočívat. Po dohodě s rodiči nabízíme dětem klidový program, které nechodí spát. Relaxační chvilky s pohádkou vystřídají činnosti na rozvíjení schopností a dovedností v tělocvičně nebo v herně. Výchovné problémy řešíme okamžitě, rodiče kontaktujeme v takových případech jen výjimečně. Na požádání rodičů jsou učitelky schopny pomoci a poradit při výchově a vzdělávání dětí. Každá třída si stanovuje svá pravidla chování, která vyplývají z činností a jsou zveřejněna ve společných prostorách školy.

Malý kolektiv zaměstnanců umožňuje vytvářet rodinné prostředí a pohodu na pracovišti. Učitelky se spolupodílejí na tvorbě ŠVP. Ředitelka školy nechává prostor všem zaměstnancům k využití vlastních schopností, nápadů, fantazie, podporuje využívání projektů při sestavování a plnění ŠVP. Respektuje vlastní názor a umožňuje získávání a prohlubování znalostí z různých oborů výchovně vzdělávací práce. Každý zaměstnanec má vymezeny povinnosti, pravomoci a úkoly v pracovní náplni. Ředitelka školy pravidelně vyhodnocuje práci všech zaměstnanců na provozních a pedagogických poradách. Učitelky jsou v každodenním kontaktu s rodiči, o všech individuálních problémech ihned informují ředitelku školy. Všichni zaměstnanci dodržují zásady ochrany osobních dat a zachovávání mlčenlivosti týkající se výchovně vzdělávacího procesu. S maximální péčí se věnují ochraně zdraví, bezpečnosti a dodržování zdravého životního stylu.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle daných předpisů. Vybavená zahrada vyhovuje požadavkům EU. Prostorové uspořádání interiéru vyhovuje skupinkovým i individuálním činnostem dětí. Vytváříme hrací koutky, třídy a jídelna jsou vybaveny dětským nábytkem, stolečky a židličky jsou ve třech velikostech. Ve skříňkách jsou umístěny hry a hračky pro volný dosah dětí. Tělocvična je vybavena horolezeckou stěnou a dětským nářadím a náčiním. Lůžka v ložnici odpovídají požadavkům, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Dětské výtvarné práce a různé výrobky dětí tvoří výzdobu interiéru.

Pravidelné schůzky s rodiči, sezónní výtvarné dílny, sportovní odpoledne pro rodiče a děti jsou základem pro vytváření pohody a dobrých partnerských vztahů školy s rodiči. O dění v mateřské škole se rodiče i veřejnost dozvídá z informativních nástěnek na chodbě, z tištěného letáku „Lvíčkoviny“, z příležitostných článků v Lomnických novinách, z prezentace školy v obchodě na náměstí a z účasti dětí na veřejných kulturních akcích.